DIE BOEK VAN HENOCH PDF

Hen 1 En daar zag ik Een die een hoofd van dagen had, en Zijn hoofd was wit als wol a. En bij Hem was een ander wezen, wiens gelaat het uiterlijk van een mens had, en zijn gezicht was vol van goedgunstigheid, zoals die van de heilige engelen b. Want de Heer der Geesten heeft hem verkozen, en Zijn deel heeft de voorkeur voor de Heer der Geesten in oprechtheid voor eeuwig. En vervolgens wordt in Henoch 48 uitgelegd dat dit het grote geheim van God is. Hen 2 En in dat uur werd er aan de Zoon des Mensen een naam toegekend in de aanwezigheid van de Heer der Geesten; Zijn naam voor het aanschijn van de Hoofd van Dagen.

Author:Kiramar Dok
Country:Turks & Caicos Islands
Language:English (Spanish)
Genre:Spiritual
Published (Last):26 August 2015
Pages:409
PDF File Size:18.17 Mb
ePub File Size:13.20 Mb
ISBN:836-8-21839-173-3
Downloads:95637
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ShalrajasVanaf 1. In de Bijbel Gen. Het belangrijkste thema is dat van de vernietiging: God gaat de zondaars opruimen, zodat de goede mensen vrede kunnen hebben. Sectie 1: Henochs zegen tegen de goddelozen 1. En hoorde ik alles van hen, en ik begreep wat ik zag, maar het was niet voor deze generatie, maar een toekomstige generatie die zal komen. Zij allen behoren bij God, om te bloeien en gezegend te worden, en het licht van God zal op hen schijnen.

En begrijp ten aanzien van alles, en zie hoe Hij die voor altijd leeft al deze dingen voor u gemaakt heeft. Maar u hebt die overtreden en gesproken met trotse en harde woorden met uw vuile mond tegen zijn magnifieke werk. Gij, verharde harten! U zult geen vrede hebben! En deze eeuwige vloek zal toenemen en er zal geen genade worden gegeven. En zij zullen u, zondaars, voor eeuwig vervloeken.

Maar voor u, de goddelozen, zal er een vloek zijn. Maar degenen die beschikken over deze wijsheid zullen nederig zijn. Maar ze zullen het aantal dagen van hun leven vol maken. En hun leven zal groeien in alle sereniteit, en de jaren van hun vreugde zullen toenemen in blijdschap en eeuwige vrede, al de dagen van hun leven.

Opmerkingen bij Sectie 3: Opstand onder de Wachters Dit is het verhaal van de gevallen engelen. Het begin, 6. In Henochs boek krijgen we hun namen en vele andere details. De berg waar hij eigenlijk op doelde is waarschijnlijk ergens in de buurt van het Vanmeer in Turkije.

Het is gebruikelijk dat vertalers namen updaten in plaats van ze fonetiek bij te werken, dus de weinige namen die verschijnen, voornamelijk van bergen en rivieren, kunnen niet worden beschouwd als een accurate identificatie. Opmerking: dit is een aanname van de schrijver Bij 7. Hoe dan ook, de Wachters waren misschien wel groter dan de lokale bevolking was. Vele jaren van geavanceerde gezondheidszorg en voeding kan leiden tot een toenemende gemiddelde grootte.

Ze waren waarschijnlijk vrij jong, deze weggelopen engelen, maar ze hadden wapens en kennis 8. Omdat ze kinderen konden krijgen bij vrouwen, denk ik dat het veilig is om te veronderstellen dat ze mannen zijn, en geen engelen of een andere niet-menselijke entiteit , omdat fokken per definitie soortgelijk is.

Ze werden beschouwd als engelen door Henoch en zijn volk, zie wat Lamech zegt in Opmerking editor: dit haalt de veronderstelling dat ze zich niet konden voortplanten als mannen, als ze engelen zijn, weer onderuit. Er zijn wel degelijk bewijzen van heel grote mensen zie hier , niet door voeding, maar sterk afwijkend van de gewone mens. De activiteiten van de weglopers zorgen ervoor dat ze worden opgemerkt. Dit gedeelte eindigt met een aantal van de Wachters die aan hun Hoofd vragen wat ze moeten doen met de weglopers.

En zij noemden deze berg Hermon, omdat zij daar zwoeren en zich aan elkaar verbonden met vloeken. Ze leerde hen toverij en banspreuken, en ze leerden hen het insnijden van wortels en bomen. De grote reuzen werden de vaders van de Nephilim, en de Nephilim brachten de Elioud voort. En ze bestonden, groeiend in macht op basis van hun grootheid.

En hij liet hen de fabricage zien van spiegels, de kunst van het maken van armbanden en ornamenten, en de kunst van het opmaken van de ogen en de verfraaiing van hun oogleden, en de meest waardevolle stenen, en alle soorten van kleurstoffen. En de wereld was veranderd. Uw glorieuze troon duurt voor alle generaties van de wereld, gezegend en geprezen zij Uw naam! Alles is geopenbaard en ligt open voor U, en U ziet alles, er is niets dat kan worden verborgen voor U. Maar u zegt niets tegen ons.

Wat moeten we nu doen met hen over dit alles? Deze sectie laat zien hoe de weglopers thuis in de hemel worden beschouwd. Sommige achtergronddetails duiken later in het boek op. In Henoch is de schrijver, in 12,4 zegt hij dat de engelen het schrijven introduceerden. Henoch is het schrijven waarschijnlijk geleerd.

Als de weglopers jonger waren in de dagen van Henochs vader, dan zijn ze waarschijnlijk minstens 10 jaar ouder dan Henoch en misschien meer. Dus is het waarschijnlijk dat de gebeurtenissen in dit boek gebeuren op een moment dat de weglopers al vrij oud zijn. Ik heb mezelf afgevraagd of zij de engelen langer leefden dan we zouden denken wat normaal was, maar er zijn niet genoeg details om een conclusie daaruit te trekken. Het merendeel van deze secties bestaat uit een voorspelling van het noodlot voor de weglopers: Zij zullen zien dat hun families verwoest worden door het vechten onder elkaar tijdens hun leven.

Ze zullen lijden in het hiernamaals, en de samenlevingen die ze opgericht hadden, zullen worden weggevaagd door een overstroming. Hij zegt, in En openbaar hem het einde, dat komt, omdat de hele aarde binnenkort zal worden vernietigd. Een grote overstroming staat op het punt om over de gehele aarde te komen en al wat daarin is, zal worden vernietigd. Splijt de woestijn open in Dudael, en gooi hem daar in. En laat hem daar altijd blijven.

Bedek zijn gezicht, zodat hij niet het licht kan zien. En kondig het herstel aan van de Aarde. Want Ik zal de Aarde herstellen, zodat niet alle kinderen der mensen zullen worden vernietigd door de kennis die de Wachters bekend hebben gemaakt en geleerd aan hun zonen.

Vernietig de zonen van de hoereerders en de zonen van de Wachters van onder de mensen. Stuur ze weg en zet ze tegen elkaar op, en laat ze zichzelf vernietigen in de strijd, want hun dag zal niet lang meer duren.

En alle dagen van hun jeugd en hun ouderdom zullen zij gaan in vrede. En de wijnstok die is aangeplant zal fruit produceren in overvloed, en elk zaad dat daarop gezaaid; elke maat zal duizendvoudig zijn, en elke maat van olijven zal tien kuipen aan olie produceren. Henoch beschrijft hoe de vertegenwoordigers van de Wachters hem benaderden, terwijl hij aan het bidden was Ze geven hem een boodschap door voor de weggelopen engelen.

Het bericht staat tussen Henoch beschrijft de vrees van de weglopers als ze ontdekken dat ze zijn gevonden. Henoch legt uit hoe de weglopers besloten om een brief Henoch geeft geen informatie over de daadwerkelijke inhoud van hun brief, ook niet veel over hoe die was afgeleverd. Hij zegt dat hij naar de wateren van Dan ging Vanmeer? Opmerking editor: Het gebied dat de stam Dan later bewoonde was bij de berg Hermon. Hij las de brief voor en een antwoord kwam tot hem in een droom Sectie 5: Henoch ontmoet de heilige Wachters En de Wachters riepen mij, Henoch de schrijver, en zeiden tot mij: Ga en stel de Wachters van de hemel op de hoogte, zij die zijn vertrokken vanuit de Hoge Hemel en de Heilige eeuwige plaats, en die zich hebben verdorven met vrouwen, en hebben gedaan als de mensenzonen, en vrouwen genomen voor zichzelf, en de aarde volledig verdorven hebben gemaakt.

Maar zij zullen geen genade noch vrede kennen. Een zware straf is gekomen tegen u en u moet worden gebonden. Opmerkingen bij Sectie 6: Het boek van berisping Dit is het antwoord op de brief van de weglopers.

Het oordeel wordt geschetst in Ze zijn gebonden om te blijven op de aarde Sectie Het klinkt voor mij alsof Henoch werd opgenomen in een voertuig dat kan vliegen! Zie ook sectie 15 in Van Hij was heel duidelijk onder de indruk en nogal angstig. Hij gaat in op de redenen voor de hardheid van het oordeel. Hij zegt dat wat ze wisten dat dit waardeloos was, en dat hun gebrek aan wijsheid slechte gevolgen zal hebben. Dat zijn geesten van de reuzen-kinderen, die zijn voortgekomen uit de paring van de engelen en de vrouwen.

Zij worden lichamelijk vernietigd tijdens de zondvloed, maar mogen niet in de hemelse gewesten komen en zijn aan de aarde gebonden. Ze vallen speciaal de vrouwen aan zo staat er, daarmee wordt duidelijk wat Paulus bedoelt als hij zegt dat de vrouwen een macht boven zich moeten hebben. En terwijl jullie huilen en smeken, spreken jullie geen enkel woord uit de Geschriften die ik heb geschreven.

Het pad van de sterren en de bliksemschichten dreven mij voort en droegen mij. In het visioen lieten de winden mij vliegen, en dreven mij voort, en tilden mij omhoog in de lucht. Vrees overviel mij en een beven nam bezit van mij. Tienduizend maal tienduizenden stonden voor Hem, maar Hij had geen Heilige Raad nodig. En ik keek, met mijn gezicht naar beneden. Wees niet bang, Henoch, gij rechtvaardig mens en schrijver van rechtvaardigheid.

Kom hier en hoor mijn stem. Zij eten geen voedsel, hebben geen dorst en zijn niet waarneembaar voor de ogen.

VELETRI PACKAGE INSERT PDF

DIE BOEK VAN HENOCH PDF

Het boek van Henoch Door: Franklin ter Horst. Aangemaakt Laatste bewerking: 15 augustus Volgens de Bijbelse chronologie was Henoch de zoon van Jered en de vader van Methusalah. Hij werd geboren in het jaar na de schepping van Adam, toen zijn vader de leeftijd van jaar had bereikt. Zijn naam betekent zoveel als "De ingewijde" "De inzicht hebbende" en "De kenner". Henoch werd zonder te sterven van de aarde weggenomen in het jaar toen hij jaar oud geworden was.

EL TABU DE LA VIRGINIDAD SIGMUND FREUD PDF

Het Boek van Henoch

Waarom het boek van Henoch niet in de bijbel mocht verschijnen Zondag, 10 juni Wij maken ons nu druk om censuur en alles wat voor de mensheid verborgen wordt gehouden, maar eigenlijk is dat geen nieuws. Miljarden mensen wereldwijd gebruiken nog altijd de bijbel als leidraad, maar weten niet dat, en zeker niet waarom, ook dit boek is gecensureerd. De bijbel is natuurlijk een heel interessant boek, want als je dat leest zonder de nodige voorprogrammering vanuit een religie, dan zijn daar opmerkelijke zaken uit te halen. Wat bij niet veel christenen bekend zal zijn is dat de oorspronkelijke bijbel veel groter was dan de huidige versie die wij kennen.

KEITHLEY 199 MANUAL PDF

Eerste boek van Henoch

Hebreeuwse Bijbel[ bewerken brontekst bewerken ] Het leven van Henoch wordt beschreven in Genesis Hij was 65 toen hij Metuselach verwekte. Daarna kreeg hij meer zonen en dochters. Toen hij jaar oud was, "[kwam] aan zijn leven Zijn vader werd jaar en zijn zoon Metuselach werd jaar, dus was Henoch met jaar erg jong.

ALWAYS DAKOTA DEBBIE MACOMBER PDF

Vanaf 1. In de Bijbel Gen. Het belangrijkste thema is dat van de vernietiging: God gaat de zondaars opruimen, zodat de goede mensen vrede kunnen hebben. Sectie 1: Henochs zegen tegen de goddelozen 1. En hoorde ik alles van hen, en ik begreep wat ik zag, maar het was niet voor deze generatie, maar een toekomstige generatie die zal komen. Zij allen behoren bij God, om te bloeien en gezegend te worden, en het licht van God zal op hen schijnen. En begrijp ten aanzien van alles, en zie hoe Hij die voor altijd leeft al deze dingen voor u gemaakt heeft.

Related Articles