ALDEHIDI I KETONI PDF

Ime aldehida je dobija tako da se imenu temeljnog ugljikovodika stavi nastavak -AL. Na primjer kod butanala slika nema butan - 1 -al nego samo butanal tako je kod bilo kojeg drugog aldehida, pentanala, heksanala, heptanala, Na primjer imamo 2,2 - dimetilbutanal. Izbrojimo 4 C atoma, zakljucimo da se radi o butanalu, zatim ih numeriramo tako da je C atom iz karbonilne skupine na prvom mjestu, zatim pogledamo na kojem su broju privjesci, pazimo jer su u ovom slucaju 2 privjeska na istom C atomu, sto znaci da ce naziv ukljucivati prefiks DI, vidimo da se radi o dva metila, na kraju damo naziv 2,2 - dimetilbutanal.

Author:Dilar Faerisar
Country:Guyana
Language:English (Spanish)
Genre:Medical
Published (Last):5 January 2004
Pages:116
PDF File Size:13.13 Mb
ePub File Size:14.85 Mb
ISBN:724-4-24779-378-2
Downloads:58504
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MalataurKarbonilna skupina zato tvori vodikove vezi , zato so ketoni topni v vodi. Ketoni so akceptorji vodikove vezi, zato so bolj hlapni kot alkoholi in karboksilne kisline s primerljivo molekulsko maso.

Spektroskopske lastnosti[ uredi uredi kodo ] Spektroskopija je pomembna metoda za identificiranje ketonov. Protonska magnetna resonanca 1H za odkrivanje prisotnosti ketonov ni uporabna. S hidrolizo geminalnih halogenidov. Iz alkinov : z adicijo vode hidratacija na trojno vez v prisotnosti kisline in HgSO4 nastanejo enoli, ki se kasneje s tavtomerizacijo pretvorijo v ketone.

Ketoni nastanejo tudi iz terminalnih alkinov. Za pridobivanje aldehidov iz alkinov je potreben disiamilboran bis 1,2-dimetilpropil boran. Aromatski ketoni se lahko pripravijo s Friedel-Craftsovo acilacijo , njej sorodno Houben-Hoeschovo reakcijo in Friesovo prerazporeditvijo. Iz peroksidov in baz s Kornblum-DeLaMareovo prerazporeditvijo. S hidrolizo soli sekundarnih nitrospojin z Nefovo reakcijo. Iz tioestrov in organskih cinkovih spojin s Fukuyamovim pripajanjem.

Ketoni nastanejo tudi v reakcijah kislinskih kloridov z organskimi kadmijevimi ali bakrovimi spojinami. Nekatere metil ketone se lahko pripravi z Dakin-Westovo reakcijo.

Ketoni so precej reaktivni in sodelujejo v mnogih organskih reakcijah. Reakcije z anioni terminalnih alkinov dajejo hidroksialkine. Reakcije s sekundarnimi amini dajejo enamine in vodo. Reakcije z Grignardovim reagentom dale magnezijev alkoksid, po obdelavi z vodo pa terciarni alkohol. Reakcije z organskimi litijevimi spojinami dajejo terciarne alkohole.

Z nadaljnjo reakcijo z vodo nastanejo ketali in voda. Reakcija se imenuje Haller-Bauerjeva reakcija. Reakcije s fosfonijevimi ilidi v Wittingovi reakciji dajejo alkene. Reakcije z vodo dajejo geminalne diole. Reakcje s tioli dajejo tioacetale. Reakcije s hidrazinom in njegovimi derivati dajejo hidrazone. Reakcije s kovinskimi hidridi dajejo soli kovinskih alkoksidov, iz katerih nastanejo po reakciji z vodo alkoholi.

Robinson-Gabrielova sinteza: z dehidracijo 1,4-aminodiketonov nastanejo oksazoli.

CHARLES OLSON CALL ME ISHMAEL PDF

Aldehidi i Ketoni

.

AKAL USTAT PDF

aldehidi ketoni

.

Related Articles